Ekonomika

Matovičova novela zavádza nové nástroje v boji proti daňovým podvodom a spoľahlivým prináša bonus

27.10.2021 (Webnoviny.sk) – Vytvorenie nových efektívnych nástrojov v boji proti daňovým podvodom a motiváciu daňových subjektov k dobrovoľnému plneniu daňových povinností má priniesť novela daňového poriadku, ktorú v stredu schválil parlament.

Zo súčasnej neverejnej formy hodnotenia daňových subjektov tzv. indexom daňovej spoľahlivosti sa prejde na transparentnú formu hodnotenia.

Daňové subjekty, ktoré si budú zodpovedne plniť svoje daňové povinnosti, napríklad načas podávať daňové priznania alebo včas platiť dane, budú podľa ministerstva odmeňované benefitmi. Naopak, tí podnikatelia, ktorí nebudú hodnotení ako spoľahliví, budú motivovaní k zodpovednejšiemu prístupu.

Oznámenie čísla bankového účtu

K lepšiemu výberu daní a očisteniu podnikateľského prostredia má prispieť aj diskvalifikácia fyzických osôb, ktoré sú štatutármi daňových subjektov, ktoré si neplnia zákonné povinnosti.

„Zámerom tohto opatrenia je, aby mal správca dane možnosť rozhodnúť o vylúčení fyzickej osoby, ak sa na to naplnia zákonom ustanovené dôvody,“ tvrdí ministerstvo financií. Týmto rozhodnutím bude osoba vylúčená z možnosti byť najmä štatutárnym orgánom alebo jeho členom, členom dozorného orgánu alebo prokuristom vo všetkých obchodných spoločnostiach a družstvách, a to na tri roky.

Pre platiteľov dane z pridanej hodnoty (DPH) sa zavádza povinnosť oznamovať finančnej správe čísla vlastných bankových účtov, ktoré používajú na podnikanie podliehajúce DPH, ako aj každú zmenu týkajúcu sa týchto účtov. Subjekty, ktoré sú platiteľmi DPH k 15. novembru tohto roka, budú povinné oznámiť všetky účty, ktoré využívajú na podnikanie podliehajúce DPH, do 30. novembra tohto roka.

Inštitút ručenia za daň

Oznámené bankové účty bude finančná správa zverejňovať na svojom webovom sídle. S týmto úzko súvisí rozšírenie pôsobnosti inštitútu ručenia za daň.

„To sa za nezaplatenú daň uplatní aj v prípade, ak protihodnota za plnenie alebo jej časť bola zaplatená na bankový účet iný ako bankový účet dodávateľa, ktorý bol v deň uskutočnenia platby zverejnený na webovom sídle finančného riaditeľstva,“ dodalo ministerstvo financií.

Výber DPH má zlepšiť aj zavedenie novej skutočnosti pre uplatnenie inštitútu ručenia za daň, ktorou je platba na bankový účet dodávateľa, ktorý v deň uskutočnenia platby nebol zverejnený na webovom sídle finančnej správy.

Zavádza sa tiež osobitný spôsob úhrady dane, ktorý umožní odberateľovi zaplatiť dodávateľovi len základ dane a samotnú daň odviesť priamo štátu. „Takýto spôsobom úhrady dane umožní odberateľovi vyhnúť sa situácii, kedy v prípade naplnenia zákonom ustanovenej domnienky, bude voči nemu uplatnený inštitút ručenia za daň,“ uviedol rezort financií.

Bonus pre spoľahlivých daňovníkov

Poslanci schválili aj pozmeňujúci návrh predsedu hospodárskeho výboru Petra Kremského (OĽaNO), ktorým sa zavedie odpočet výdavkov na investície. Pôjde o nový dočasný nástroj na podporu investícií s vyššou pridanou hodnotou vo forme dodatočného odpočtu výdavkov na investície.

Takýto odpočet bude vo výške stanoveného percenta z daňového odpisu z tohto majetku uplatneného v daňových výdavkoch. Cieľom je podporiť tých daňovníkov, ktorí sa rozhodnú investovať do majetku s vyššou pridanou hodnotou a ktorí preinvestujú v úhrne najmenej 700 percent, resp. 1 400 percent priemernej hodnoty investícií.

Zmenou zákona o dani z príjmov sa zamestnávateľom, ktorí sú povinní podávať prehľad o zrazených a odvedených preddavkoch na daň z príjmov zo závislej činnosti, ktoré zamestnancom vyplatili, o zamestnaneckej prémii, o daňovom bonuse a o daňovom bonuse na zaplatené úroky, umožní dodatočne splniť tieto povinnosti najneskôr do 5 dní po uplynutí zákonnej lehoty bez uloženia sankcie.

„Pre daňovníkov, ktorí budú na základe vyhodnotenia indexu daňovej spoľahlivosti považovaní za vysoko spoľahlivých, sa zavádza bonus – znižuje sa úhrada za žiadosť o vydanie rozhodnutia o odsúhlasení použitia metódy ocenenia pri transferovom oceňovaní na polovičnú výšku,“ uviedol rezort financií.

Viac k témam: Daňový podvod, Minister financií SR, Novela zákona, Výber daní, Zákon o dani z príjmov
Zdroj: Webnoviny.sk – Matovičova novela zavádza nové nástroje v boji proti daňovým podvodom a spoľahlivým prináša bonus © SITA Všetky práva vyhradené.