SlovenskoSprávy

Novela zákona o slobodnom prístupe k informáciám je bližšie k svojmu zavedeniu, poslanci ju posunuli do druhého čítania

13.6.2024 (SITA.sk) – Mechanizmus, ktorý by umožnil povinným osobám efektívnejšie riadiť proces poskytovania informácií a zabezpečil úhradu nákladov spojených s rozsiahlym vyhľadávaním a sprístupňovaním informácií je bližšie k svojmu zavedeniu.

Poslanci parlamentu vo štvrtok posunuli novelu zákona o slobodnom prístupe k informáciám do druhého čítania. Jej predkladateľmi sú poslanci Slovenskej národnej strany (SNS).

Úhrada nákladov

Podľa predložených zmien sa má zaviesť možnosť povinných osôb požadovať úhradu nákladov spojených s mimoriadnym rozsiahlym vyhľadávaním informácií. Povinné osoby by taktiež mali byť povinné požadovať úhradu nákladov za mimoriadne rozsiahle vyhľadávanie informácií, ktoré výrazne zaťažuje ich administratívne kapacity.

Novela zákona reaguje na dlhotrvajúce problémy vznikajúce v prípadoch, keď sú povinné osoby zahlcované častými alebo nadmernými požiadavkami na sprístupnenie informácií. Povinné osoby sú niekedy konfrontované s požiadavkami, ktoré si vyžadujú mimoriadne rozsiahle vyhľadávanie informácií, čo výrazne zaťažuje ich administratívne kapacity a zdroje. Tento problém sa stáva obzvlášť závažným v kontexte rastúceho objemu dát a zvyšujúcich sa nárokov na transparentnosť a zodpovednosť verejnej správy,“ argumentujú navrhovatelia Adam Lučanský, Milan Garaj, Andrej Danko a Rudolf Huliak.

Neefektívne využívanie verejných zdrojov

Zmeny odôvodňujú tým, že aktuálna právna úprava neobsahuje dostatočne špecifikované mechanizmy, ktoré by umožnili efektívne riadenie nákladov spojených s vyhľadávaním a poskytovaním informácií, preto sú povinné osoby často nútené sprístupňovať informácie bez nároku na úhradu nákladov, čo podľa národniarov môže viesť k neefektívnemu využívaniu verejných zdrojov.

Nadmerné požiadavky na informácie môžu podľa poslancov viesť k tak veľkému zaťaženiu administratívnych kapacít povinných osôb, že to negatívne ovplyvňuje ich schopnosť plniť iné stanovené úlohy vyplývajúce zo zákona.

Koncept možnosti účtovania nákladov za mimoriadne rozsiahle vyhľadávanie informácií je navrhnutý tak, aby chránil povinné osoby pred zneužívaním práva na informácie formou žiadostí, ktoré si vyžadujú neprimerane veľké úsilie a čas na spracovanie. Z dôvodu, že nie je možné žiadnym spôsobom kvantifikovať množstvo žiadaných informácií, posúdenie toho, či si predmetná žiadosť vyžaduje navrhované opatrenie úhrady nákladov, závisí od konkrétnej povinnej osoby, ktorej je žiadosť určená,“ vysvetľujú národniari.

Preventívny charakter

Zavedenie úhrady nákladov má podľa nich aj preventívny charakter v zamedzovaní podávania zahlcujúcich či nadmerne rozsiahlych žiadostí, ktoré „spočívajú v neúmernom využívaní verejného subjektívneho práva so zameraním na obmedzenie efektívnosti či administratívnu paralýzu povinných osôb“.

Tieto opatrenia by podľa SNS mali taktiež prispieť k spravodlivejšiemu a vyváženejšiemu využívaniu práva na informácie. V prípade celkového odobrenia novely sa vypustí oznámenie predpokladanej výšky úhrady za sprístupnenie informácií povinnou osobou.

Z praxe vyplýva, že povinné osoby pri potvrdení podania žiadosti nedokážu hodnoverne odhadnúť predpokladanú výšku úhrady za sprístupnenie informácií,“ uviedli poslanci.

Nové ustanovenia

Do zákona sa tak majú doplniť nové ustanovenia, ktoré stanovia samostatnú povinnosť povinných osôb písomne oznámiť žiadateľovi výšku úhrady za poskytnutie informácie a podmieniť poskytnutie žiadanej informácie zaplatením tejto úhrady. Ak žiadateľ do siedmich dní odo dňa doručenia oznámenia výšky požadovanej úhrady túto nezaplatí, povinná osoba bude mať možnosť žiadosť odložiť.

V súvislosti so zabezpečením potreby chrániť povinné osoby pred zneužívaním práva na informácie sa zavádza možnosť pre povinné osoby požadovať úhradu nákladov za mimoriadne rozsiahle vyhľadávanie informácií. Mimoriadne rozsiahle vyhľadávanie informácií zahŕňa situácie, pri ktorých zhromažďovanie informácií bude pre povinnú osobu predstavovať v jej konkrétnych podmienkach časovo náročnú činnosť, ktorá sa objektívne vymyká bežnému poskytovaniu informácií touto povinnou osobou,“ vysvetlili navrhovatelia.

Viac k témam: Zákon o slobodnom prístupe k informáciám
Zdroj: SITA.sk – Novela zákona o slobodnom prístupe k informáciám je bližšie k svojmu zavedeniu, poslanci ju posunuli do druhého čítania © SITA Všetky práva vyhradené.