SlovenskoSprávy

Komisára pre deti znepokojilo prezidentkino veto zákona o profesionálnych náhradných rodičoch

28.10.2022 (Webnoviny.sk) – Komisár pre deti Jozef Mikloško je znepokojený a nesúhlasí s vetovaním zákona o profesionálnych náhradných rodičoch zo strany prezidentky.

Zdôvodnenie Zuzany Čaputovej, prečo zákon vrátila do Národnej rady SR, je podľa neho v rozpore s medzinárodnými dokumentmi, a to najmä s Dohovorom o právach dieťaťa.

Vetovanie zákona tiež podľa neho neberie do úvahy najlepšie záujmy dieťaťa. Poslancov vyzval, aby zákon opäť schválili v pôvodnom znení. Úrad komisára pre deti to uviedol v tlačovej správe.

Neprimeraný zásah

Prezidentka vetovala predmetnú legislatívu, ktorá od uchádzačov o výkon povolania profesionálneho náhradného rodiča vyžadovala informácie o jeho náboženskej príslušnosti, národnosti i materinskom jazyku.

Rovnaké informácie by boli vyžadované aj od osôb, ktoré s ním žijú v spoločnej domácnosti. Hlava štátu argumentoval tým, že tieto požiadavky predstavujú neprimeraný zásah do práva na súkromie, tiež na ochranu pred neoprávnenými zásahmi do súkromného a rodinného života.

Zároveň je to podľa nej v rozpore s ústavnými princípmi, ako je zákaz diskriminácie na základe viery a náboženstva, či príslušnosti k národnosti, ale i viazanosti štátu na náboženstvo.

Náhradní rodičia

Komisár pre deti je toho názoru, že činnosť profesionálnych náhradných rodičov nie je bežným povolaním, ale skôr poslaním, ktoré je zamerané na zaisťovanie denných potrieb dieťaťa, čo ovplyvňuje rodinu i domácnosť profesionálnych rodičov.

Považuje tiež za vhodné požadovať, aby náhradní rodičia spĺňali také predpoklady, aby starostlivosť o dieťa bola v jeho najlepšom záujme, a to vrátane rozvoja jeho kultúrnej, náboženskej a národnostnej identity.

Dôvodová správa k vetovanému zákonu uvádza, že zisťovanie informácií o náboženskej príslušnosti, národnosti či materinskom jazyku má slúžiť výhradne na utváranie podmienok pre zachovávanie náboženskej a národnostnej identity dieťaťa. Právo na zachovanie identity dieťaťa je tiež ukotvené v Dohovore o právach dieťaťa.

Záujem dieťaťa

Mikloško zdôraznil, že ide primárne o záujem dieťaťa, nie o záujmy biologických či náhradných rodičov. Zverenie do starostlivosti profesionálnych rodičov nemá byť, na rozdiel od adopcie, spojené s prerušením väzieb dieťaťa s prostredím, z ktorého pochádza, ani s biologickými rodičmi.

Zverenie do starostlivosti je opatrením dočasnej povahy, ktorého cieľom je vrátiť dieťa do opatery rodičov. Komisár tiež uviedol, že príslušné orgány pri zverení dieťaťa musia mať na zreteli kultúrne, náboženské, národnostné či jazykové korene dieťaťa.

Cieľom by malo byť zachovanie spojenia dieťaťa s biologickými rodičmi i s jeho prostredím. Získavanie informácií, voči ktorému mala prezidentka námietky, je podľa komisára primeraným opatrením na zaistenie zachovania identity dieťaťa.

Viac k témam: Deti, Politické veto, profesionálni náhradní rodičia
Zdroj: Webnoviny.sk – Komisára pre deti znepokojilo prezidentkino veto zákona o profesionálnych náhradných rodičoch © SITA Všetky práva vyhradené.