SlovenskoSprávy

Politické strany už odovzdávajú kandidátske listiny do eurovolieb. Do akého termínu to musia stihnúť?

14.2.2024 (SITA.sk) – Kandidátne listiny pre júnové voľby do Európskeho parlamentu môžu politické strany alebo koalície podať najneskôr do 10. marca do polnoci zapisovateľke Štátnej komisie pre voľby a kontrolu financovania politických strán.

Informovalo o tom ministerstvo vnútra s tým, že kandidátky môžu obsahovať najviac 15 kandidátov. Ku kandidátnej listine zároveň musí byť pripojené potvrdenie o uhradení volebnej kaucie 1 700 eur.

Registrácia kandidátskych listín

Štátna komisia pre voľby a kontrolu financovania politických strán preskúma kandidátne listiny najneskôr do 20. marca a najneskôr do 30. marca zaregistruje kandidátne listiny, ktoré sú v súlade so zákonom, a určí žrebom ich čísla,“ uviedol rezort s tým, že politické strany môžu najneskôr 6. júna do 7:00 písomne prostredníctvom splnomocnenca vziať späť svoju kandidátnu listinu.

Do rovnakého termínu sa môže svojej kandidatúry vzdať kandidát, prípadne môže kandidáta odvolať aj politická strana. Spodná veková hranica pre kandidatúru je podľa rezortu vnútra dovŕšenie 21 rokov v deň volieb.

Kandidovať v eurovoľbách môže občan SR s trvalým pobytom na Slovensku, ako aj občan iného členského štátu s trvalým pobytom v SR, ktorý nebol zbavený práva byť volený v štáte, ktorého je štátnym občanom. Prekážkou práva byť volený je podľa slovenskej legislatívy výkon trestu odňatia slobody, právoplatné odsúdenie za úmyselný trestný čin, ak odsúdenie nebolo zahladené, a pozbavenie spôsobilosti na právne úkony,“ vysvetlilo ministerstvo vnútra.

Právo voliť poslancov Európskeho parlamentu na území SR majú občania SR, ako aj občania iného členského štátu EÚ s trvalým pobytom na Slovensku nad 18 rokov.

Vydanie hlasovacieho preukazu

Voliť budú môcť na území SR aj slovenskí občania nad 18 rokov bez trvalého pobytu v SR alebo inom členskom štáte EÚ. Občan iného štátu EÚ, ktorý má záujem voliť na Slovensku, musí najneskôr do 29. apríla predložiť obci trvalého pobytu v SR žiadosť o zapísanie do zoznamu voličov a vyhlásenie,“ zdôraznilo ministerstvo vnútra s tým, že vo vyhlásení okrem iného uvádza poslednú adresu pobytu v štáte EÚ, ktorého je občanom, aj volebný obvod, v ktorom bol naposledy zapísaný v zozname voličov.

Deklaruje tiež, že volí len na území SR a, že nebol pozbavený práva voliť,“ uviedol rezort. Občania SR bez trvalého pobytu na Slovensku alebo v inom štáte EÚ môžu podľa rezortu vnútra hlasovať v ľubovoľnej volebnej miestnosti na Slovensku po predložení slovenského cestovného dokladu a čestného vyhlásenia o trvalom pobyte v cudzine.

Volič, ktorý má trvalý pobyt na Slovensku a v deň konania volieb nebude môcť voliť vo svojom okrsku podľa trvalého pobytu, môže podľa ministerstva vnútra požiadať obec trvalého pobytu o vydanie hlasovacieho preukazu.

Volebná kampaň

Voliť s ním môže v ľubovoľnej volebnej miestnosti na Slovensku. Obce začnú vydávať hlasovacie preukazy od 24. apríla,“ informovalo ministerstvo. Ako ďalej zdôraznilo, o hlasovací preukaz bude možné požiadať elektronicky a listinne najneskôr do 20. mája, pričom žiadosť musí byť do uvedeného termínu aj obci doručená.

Osobne alebo prostredníctvom osoby splnomocnenej žiadateľom možno vyzdvihnúť hlasovací preukaz najneskôr v posledný pracovný deň predo dňom konania volieb v úradných hodinách obce (najneskôr v piatok 7. júna),“ ozrejmilo ministerstvo.

Pokiaľ ide o volebnú kampaň, tá sa začala v sobotu 10. februára, dňom uverejnenia rozhodnutia predsedu Národnej rady SR o vyhlásení volieb v Zbierke zákonov SR. Končí sa 48 hodín predo dňom konania volieb, teda o polnoci z 5. na 6. júna.

Náklady na propagáciu

Politická strana môže na volebnú kampaň vynaložiť najviac 3 000 000 eur vrátane DPH. Do limitu sa započítava aj rozdiel medzi cenou daru alebo iného bezodplatného plnenia uvedenou v zmluve a cenou obvyklou,“ upozornili ministerstvo vnútra. Do limitu podľa rezortu spadajú aj náklady na propagáciu, ktoré strana vynaložila v čase začínajúcom 180 dní predo dňom vyhlásenia volieb, teda od 14. augusta 2023.

Na úhradu nákladov na volebnú kampaň môže politická strana použiť len finančné prostriedky vedené na transparentnom osobitnom platobnom účte, vkladať naň možno finančné prostriedky výlučne prevodom z iného účtu. Adresu účtu oznámi politická strana bezodkladne po zriadení ministerstvu vnútra, ktoré ju zverejní na svojom webovom sídle,“ dodal rezort vnútra.

Voľby do Európskeho parlamentu sa uskutočnia 8. júna. Voliči v nich rozhodnú o 15 poslancoch, ktorí budú zastupovať Slovensko v EP na päťročné volebné obdobie.

Viac k témam: Hlasovací preukaz, Voľby do Európskeho parlamentu (eurovoľby), Volebná kampaň
Zdroj: SITA.sk – Politické strany už odovzdávajú kandidátske listiny do eurovolieb. Do akého termínu to musia stihnúť? © SITA Všetky práva vyhradené.